Aanstellingsbeleid Altenagroep

Aanstellingsbeleid introductie 

We vinden het binnen Scouting Altenagroep belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Altenagroep getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste drie maanden een soort proefperiode zijn. 

Werkwijze aanstellen vrijwilligers 

  1. Nieuwe vrijwilligers 

Nieuwe aspirant leiding wordt geworven bij interne leden, vrienden, bekenden of van buitenaf die aangeven vrijwilliger te worden bij één van de speltakkenDe teamleider van de speltak meldt de aspirant leiding aan via de ledenadministratie na de eerste opkomst, waarna er een kennismakingsgesprek met de groepsbegeleider en/of afgevaardigde van het verenigingsbestuur wordt gehouden binnen twee weken van aanmelding. Bij dit gesprek wordt uitgelegd wat de groep van leiding verlangt, onder andere ook het volgen van de start- en programmatraining, komt de gedragscode aan de orde en het Huishoudelijk Reglement. In gezamenlijk overleg wordt gekeken waar de aspirant leiding het beste kan worden ingezet. De kennismaking kan ook bij meer speltakken worden gehouden nadien. Het verenigingsbestuur zal de aspirant leiding als aspirant leiding in ScoutsOnLine inschrijven. 

 

Binnen 4 weken na de start van de kennismaking wordt het meedraaien geëvalueerd. Als de conclusie is dat de aspirant leiding (voorlopig) blijft, dienen de volgende punten geregeld te worden.  

  1. In de volgende groepsraad of via een e-mail aan alle leden van de groepsraad, wordt melding gedaan van die aspirant leiding en de speltak waar deze meedraait.  

  1. De VOG aanvraag wordt gestart. 

  1. Gedragscode wordt ondertekend door de aspirant leiding en ingediend bij de ledenadministratie. 

 

Binnen 6 weken na de start van de kennismaking dient de aspirant leiding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen waaruit blijkt dat tegen de benoeming geen bezwaar is. Als de aspirant leiding dat niet kan dient zij/hij zijn inzet stop te zetten en zal geen aanmelding bij de Groepsraad plaatsvinden.  

 

Na de proeftijd van drie maanden (waarin minimaal 10 opkomsten is deelgenomen) wordt er een melding gemaakt aan de leden van de groepsraad. Formeel stemt de groepsraad over het aannemen van de nieuwe leiding, of wanneer de bevoegdheid van aanstellen van nieuwe leiding is overgedragen aan de groepsbegeleider,  zal het advies van de groepsbegeleider en speltakleiding aan de groepsraad bindend zijn. 

Een voordracht voor nieuwe leiding wordt op de agenda vermeld van de eerstvolgende groepsraad. Als een lid van de groepsraad bezwaar heeft tegen de benoeming, wordt voor de vergadering contact opgenomen met de groepsvoorzitter. De groepsvoorzitter kan besluiten om nader onderzoek te doen en om de benoeming aan te houden. 

 

 

  1. Wisseling van speltak(ken) 

 

De teamleider van de nieuwe speltak meldt de wijziging van het leidingteam aan via de ledenadministratie na de eerste opkomst, waarna er een gesprek met de groepsbegeleider en/of afgevaardigde van het verenigingsbestuur wordt gehouden binnen twee weken van aanmeldingIn dit gesprek wordt uitgelegd wat de verwachtingen zijn en de reden van de overstap besproken.  

Het verenigingsbestuur zal de leidingrol in ScoutsOnLine wijzigen. 

 

Binnen 4 weken na de start bij de nieuwe speltak wordt het meedraaien geëvalueerd door de teamleader van de speltak, waar ook de groepsbegeleider en/of verenigingsbestuur bij uitgenodigd kan worden 

 

Binnen 6 weken na de start van de kennismaking wordt er een melding gemaakt aan de leden van de groepsraad. Formeel stemt de groepsraad over het aannemen van de nieuwe leiding, of wanneer de bevoegdheid van aanstellen van nieuwe leiding is overgedragen aan de groepsbegeleider,  zal het advies van de groepsbegeleider en speltakleiding aan de groepsraad bindend zijn. 

Een voordracht voor nieuwe leiding wordt op de agenda vermeld van de eerstvolgende groepsraad. Als een lid van de groepsraad bezwaar heeft tegen de benoeming, wordt voor de vergadering contact opgenomen met de groepsvoorzitter. De groepsvoorzitter kan besluiten om nader onderzoek te doen en om de benoeming aan te houden. 

 

  1. Aanstellen nieuwe teamleider 

Voor het goedkeuren van de teamleider is er op bovenstaande de uitzondering dat zij/hij wel schriftelijk door de groepsraad moet worden goedgekeurd. De proeftijd van een half jaar is ook hier geldig. Na de acceptatie binnen de groepsraad kan de nieuwe leiding worden geïnstalleerd.